Thống kê theo lĩnh vực của Xã Khánh Thạnh Tân - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1282 1277 1277 5 99.6 %
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %