Thống kê theo lĩnh vực của Xã Nhuận Phú Tân - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 2 2 2 0 100 %