Thống kê theo lĩnh vực của Xã Phú Mỹ - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 223 223 223 0 100 %