Thống kê theo lĩnh vực của Xã Phước Mỹ Trung - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 78 77 77 1 98.7 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 7 7 7 0 100 %