Thống kê theo lĩnh vực của Xã Tân Bình - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 53 53 39 0 100 %
Chứng thực 9 9 0 0 100 %