Thống kê theo lĩnh vực của Xã Tân Phú Tây - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 363 358 336 5 98.6 %
Chứng thực 73 73 73 0 100 %