Thống kê theo lĩnh vực của Xã Tân Thành Bình - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 71 70 25 1 98.6 %