Thống kê theo lĩnh vực của Xã Thành An - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 73 73 51 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 0 0 1 0 %