Thống kê theo lĩnh vực của Xã Thạnh Ngãi - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 149 149 149 0 100 %