Thống kê theo lĩnh vực của Xã Thanh Tân - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 56 45 42 11 80.4 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %