Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phú Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 717 337 118 380 47 %