Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phú Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 89 77 76 12 86.5 %