Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phú Vang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 97 81 78 16 83.5 %