Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thạnh Trị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 85 85 85 0 100 %