Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thới Lai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 133 133 126 0 100 %