Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Vang Quới Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 396 396 396 0 100 %