Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Vang Quới Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 978 978 978 0 100 %