Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã TPĐ huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 951 876 876 75 92.1 %
Chứng thực 300 300 300 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 24 24 24 0 100 %