Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 708 705 694 3 99.6 %
Chứng thực 542 521 520 21 96.1 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 0 0 1 0 %