Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 664 271 194 393 40.8 %
Chứng thực 45 45 44 0 100 %
Đất đai 19 12 12 7 63.2 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %
Phí, lệ phí 1 1 1 0 100 %