Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2752 2752 2665 0 100 %
Hộ tịch 1082 1068 964 14 98.7 %
Đất đai 21 7 7 14 33.3 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %
Trồng trọt 1 1 1 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %
Khoa học công nghệ và môi trường 1 1 1 0 100 %
Giải quyết tố cáo 1 1 1 0 100 %