Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Hòa Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %