Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 677 676 672 1 99.9 %
Hộ tịch 148 146 137 2 98.6 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %
Đất đai 1 0 0 1 0 %