Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Phú Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 649 646 643 3 99.5 %
Chứng thực 649 649 647 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %