Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 174 163 156 11 93.7 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %