Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 184 184 184 0 100 %
Hộ tịch 79 79 79 0 100 %
Hòa giải ở cơ sở 1 1 1 0 100 %