Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 775 775 775 0 100 %
Hộ tịch 275 275 274 0 100 %
Bảo vệ chăm sóc trẻ em 1 1 1 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %