Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hương Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 793 792 779 1 99.9 %
Chứng thực 221 217 217 4 98.2 %
Bảo trợ xã hội 23 15 7 8 65.2 %
Phòng, chống thiên tai 3 3 3 0 100 %