Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 225 225 224 0 100 %
Hộ tịch 212 212 211 0 100 %
Trồng trọt 11 11 11 0 100 %
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %
Thành lập và hoạt động tổ hợp tác 2 2 2 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 1 1 0 100 %