Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Nhơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 252 250 250 2 99.2 %
Chứng thực 42 42 42 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 2 2 2 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %