Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 708 708 708 0 100 %
Hộ tịch 280 242 240 38 86.4 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Phí, lệ phí 1 1 1 0 100 %
Trồng trọt 1 1 1 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %