Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ngãi Đăng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 311 311 311 0 100 %
Chứng thực 206 206 206 0 100 %
Bảo trợ xã hội 17 11 11 6 64.7 %