Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Phú Lễ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2248 2229 2186 19 99.2 %
Hộ tịch 1004 1000 979 4 99.6 %
Bảo trợ xã hội 24 23 23 1 95.8 %
Người có công 23 23 23 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Trồng trọt 1 1 1 0 100 %