Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Hội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 101 100 96 1 99 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 5 5 5 0 100 %
Chứng thực 2 2 2 0 100 %
Đất đai 2 0 0 2 0 %