Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1462 1462 1462 0 100 %
Hộ tịch 716 673 598 43 94 %
Người có công 8 8 3 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %
Phí, lệ phí 2 2 2 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Phòng, chống thiên tai 1 1 1 0 100 %