Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 648 618 560 30 95.4 %
Hộ tịch 255 183 135 72 71.8 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %