Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1118 1118 1080 0 100 %
Hộ tịch 446 446 425 0 100 %
Bảo trợ xã hội 9 9 9 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %