Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thành Thới B

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 632 627 611 5 99.2 %
Chứng thực 139 139 139 0 100 %