Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1081 1081 1081 0 100 %
Hộ tịch 754 731 687 23 96.9 %