Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 107 48 47 59 44.9 %