Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 62 37 29 25 59.7 %
Chứng thực 3 3 3 0 100 %
Thủy lợi 1 1 1 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 1 1 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động tổ hợp tác 1 1 1 0 100 %