Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 327 327 324 0 100 %
Chứng thực 137 137 136 0 100 %
Thể dục thể thao 2 2 2 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %