Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 564 564 532 0 100 %
Hộ tịch 103 99 99 4 96.1 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %