Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 34 21 17 13 61.8 %