Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 623 623 621 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 0 0 7 0 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 1 1 1 0 100 %