Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quới Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 352 352 350 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 0 0 2 0 %