Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Thạch

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 423 422 410 1 99.8 %
Bảo trợ xã hội 1 0 0 1 0 %