Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 188 188 188 0 100 %
Bảo trợ xã hội 119 116 116 3 97.5 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 17 17 17 0 100 %
Giáo dục Trung học 11 11 11 0 100 %
Kinh doanh khí 2 2 2 0 100 %
Văn hóa cơ sở 2 1 1 1 50 %
Giáo dục Mầm non 1 1 1 0 100 %