Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 114 113 111 1 99.1 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 109 107 106 2 98.2 %
Đất đai 80 80 80 0 100 %
Hộ tịch 56 45 32 11 80.4 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 38 38 38 0 100 %
Môi trường 13 1 0 12 7.7 %
Quản lý hoạt động xây dựng 11 6 5 5 54.5 %
Bảo trợ xã hội 10 9 9 1 90 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 4 4 0 0 100 %
Kinh doanh khí 3 3 3 0 100 %
Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ 2 2 2 0 100 %
Giáo dục Trung học 2 2 2 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %