Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Giáo dục nghề nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Giáo dục nghề nghiệp 1 1 1 0 100 %